پنڈ بیگوال

پاکستان دیس
اسلام آباد ضلع
پنڈ بیگوال یونین کونسلتت


پنڈ بیگوال ضلع اسلام آباد، پاکستان دا اک پنڈ اے۔ جہڑا اسلام آباد دی اک یونین کونسل ہے گا اے۔

بارلے جوڑ

سودھو