خوانسار ایران دا اک شہرا ے تے ایران دے صوبہ اصفہان دے شہرستان خوانسار دا انتظامی مرکز اے ۔

خوانسار
دیس: ایران
صوبہ: صوبہ اصفہان
شہرستان: شہرستان خوانسار
تھاں: مربع کلومیٹر
لوک گنتی:
بولی فارسی