برازجان ایران دا اک شہرا ے تے ایران دے صوبہ بوشہر دے شہرستان دشتستان دا انتظامی مرکز اے ۔

برازجان
دیس: ایران
صوبہ: صوبہ بوشہر
شہرستان: شہرستان دشتستان
تھاں: مربع کلومیٹر
لوک گنتی:
بولی فارسی