چین ننگ یانگ
جمیا: 1 اکتوبر 1922 چین
مرن دن : جیندا اے
کم : فزکس
گن: پاریٹی دی خلاف ورزی، یانگ-ملز تھیوری، یانگ-باکسٹر مساوات