میان٘والی، پنجاب، پاکستان دے ضلع میان٘والی دی تحصیل میان٘والی وچ اک شہر اے تے تحصیل میان٘والی تے ضلع میان٘والی دا صدر مقام اے۔

میان٘والی
Mianwali

مُلک : پاکستان
صوبا : پنجاب
ضلع : میان٘والی
تحصیل : میان٘والی
آبادی : 118883