تحصیل میان٘والی، پنجاب، پاکستان دے ضلع میان٘والی دی اک تحصیل اے۔ ایہدا راجگڑھ میان٘والی شہر اے۔

تحصیل میاں والی
Mianwali Tehsil

مُلک : پاکستان
صوبا : پنجاب
ضلع : میان٘والی
راجگڑھ : میان٘والی
رقبا : مربع کلومیٹر
آبادی :