قلات
Kalat
دیس: پاکستان
صوبہ : بلوچستان
ضلع : قلات

قلات صوبہ بلوچستان دا اک شہر اے۔

تریخ

سودھو

قلات شہر بلوچستان دی سابق ریاست قلات دا راجگرھ سی تے 1952 توں 1955 وچکار قایم رہن آلے بلوچستان ریاستی اتحاد دا وی ایہ راجگڑھ رہیا ۔