سید راجٹبر

(سید خاندان توں مڑجوڑ)

سید خاندان دلی سلطنت دا اک حاکم خاندان سی ۔ ایہہ صرف 37 سالاں تک اقتدار وچ رہ سکیا ۔ اسدے بعد لودھی خاندان بر سر اقتدار آیا۔

حکمرانلکھو