گریگوری پیرلمین
Grigori Perelman
جمیا: 13 جون 1966
روس
کم: میتھمیٹکس