شیگفومی موری
Shigefumi Mori
جمیا: 23 فروری 1953
جپان
کم: میتھمیٹکس