پنجابی گنتی

(لیایا گیا گنتی)
English گنتی پنجابی چ گنتی رومن چ گنتی
one اکّ/ہکّ ikk/hikk 1
two دو do 2
three تن/ترے tinn/trey 3
four چار chaar 4
five پنج panj 5
six چھ chhay 6
seven ست satt 7
eight اٹھ atth 8
nine نو nau 9
ten دس/ده das/dah 10