ڈوگو ارجنٹینو
Dogo Argentino
Dogo.jpg
Canis lupus familiaris/کتا
دیس : ارجنٹینا