پیرینیز نیشنل پارک
Pic du midi ossau.jpg
دیس: فرانس
بنیا: 1967

پیرینیز نیشنل پارک فرانس چ اک نیشنل پارک اے۔

بارلے جوڑلکھو