پعاڑی بزرڈ
Upland Buzzard
Buteo hemilasius
دیس : وسطی ایشیاء