پعاڑی بزرڈ
Upland Buzzard
Tibet 2007 web-5.jpg
Buteo hemilasius
دیس : وسطی ایشیاء