محصول : Tax

محاصل : Taxes

محصول اندازی : Taxation

محصول دہندہ : Taxpayer

راست محصول : Direct Tax

ناراست محصول : Indirect Tax

آمدنی محصول : Income Tax

محصولِ فروخت / بِکری محصول : Income Tax

سانچہ:نامکمل