عبدالرحمان استراخانی

عبدالرحمان استراخانی استراخان خانیت دا خان سی ، اسدا راج ویلہ 1534ء توں 1538ء تک سی ۔

عبدالرحمان استراخانی
شاہی القاب
پیشرو
آق کوبیک
استراخان دا خان
1534–1538
جانشین
شیخ حیدر استراخانی