بانه
Baneh
دیس: ایران
صوبہ : صوبہ کردستان
لوک گنتی: 69,635