ارب (Billion) پنجابی گنتی دا اک نمبر یا ہندسہ اے اک ارب 100 کروڑ یا 1000000000 دے برابر ہوندا اے۔

1 پنجاب پاکستان دے نال ھندستان چ وی ورتیا جاندا اے۔