شناوزر
Standard Schnauzer
Emppumenossa.jpg
Canis lupus familiaris/کتا
دیس : جرمنی

[[